subscribe: Posts | Comments

Tudástár

Nemzeti Eszközkezelő

 

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kék szám: 06-40-100-444

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tájékoztatása

(kiegészítve)

Ide kattintva megtekinthető a PSZÁF Eszközkezelővel kapcsolatos tájékoztatója

A NET program a Kormány Otthonvédelmi Akciótervének keretein belül a leginkább rászorult hiteladósokon kíván segíteni. A program a három szereplő – hiteladós, hitelező és a Magyar Állam – közös áldozatvállalásán alapul. Ennek keretében:

 • a hiteladós lemond az ingatlan tulajdonjogáról, és bérlőként otthonában maradhat,

 • a Magyar Állam megvásárolja a felajánlott ingatlant és

 • a hitelező elengedi a hiteladós fennmaradó tartozását.

A 2012. évi LXX. törvénnyel módosított, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló, 2011. évi CLXX. törvény alapján a Magyar Állam nevében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. minden olyan ingatlant megvásárol, amelynél a jogszabályi feltételek teljesülnek, és amelynek eladásához az ingatlan tulajdonosa, valamint a hitelező pénzügyi intézmény hozzájárulását adta.

Az ingatlanra és a hitelre vonatkozó feltételek, amelyekről a bank nyilatkozik:

 • az ingatlan forgalmi értéke a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor nem haladta meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 15 millió forintot, egyéb településeken a 10 millió forintot;

 • a hitelszerződés megkötésekor a banktól kapott kölcsön összege az ingatlan forgalmi értékének a 25 és 80 százaléka közé esett, államilag támogatott hiteleknél (pl. Fészekrakó) elérhette a 100 százalékot;

 • a hiteladós pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerződésből eredő lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségéből a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresét, és a törvény hatálybalépésének napján (2012. 01. 01.) száznyolcvan napot elérő vagy meghaladó késedelmes tartozása áll fenn;

 • a hitelszerződést 2009. december 30. előtt kötötték;

 • a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel;

 • a jelzáloghitel mögött fedezetként csak a megvásárlásra felajánlott ingatlan szerepel.

A hiteladósra (vagy zálogkötelezettre) vonatkozó szociális feltételek, amelyeket a hiteladósnak kell igazolni:

(a feltételrendszer részletesen megtalálható a 128/2012. (26.) Korm. rendeletben)

A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa a háztartásban

1. Legalább egy gyermeket nevel, akire tekintettel a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa családi pótlékra jogosult,

és

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján aktív korúak ellátásában vagy lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.

2. A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant a fenti eseteken kívül akkor is megvásárolja, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjban részesül, ide nem értve a települési önkormányzat képviselő-testülete által megállapított ápolási díjat.3. A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant az 1-es és 2-es pontban meghatározott eseteken kívül akkor is megvásárolja, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa saját jogú nyugellátásban részesül, kivéve ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel.

 

további feltételek:

 • A hiteladós/ zálogkötelezett állandó lakcíme 2011. szeptember 28-án és azt követően folyamatosan a hitel fedezetéül szolgáló, megvételre felajánlott lakóingatlan;

 • a hiteladósnak/ zálogkötelezettnek a felajánlott ingatlanon kívül nincs más ingatlanon használati joga.

A jogosultsági feltételek igazolásának módja

A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – a pénzügyi intézményhez benyújtott szándéknyilatkozatához csatolja
az 1. pontban meghatározott esetben

 • a családi pótlékra való jogosultságról a kincstárnak a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását,
 • az aktív korúak ellátására, a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását,
 • a közfoglalkoztatásról a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási szerződésnek a közfoglalkoztató által hitelesített másolatát.

a 2. pontban meghatározott esetben az ápolási díjra való jogosultságról a lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását;
a 3. pontban meghatározott esetben a nyugellátást megállapító határozatot, a nyugellátás évenkénti rendszeres emeléséről szóló értesítést vagy a folyósított nyugellátás törzsszámáról szóló igazolást, valamint

 • postai úton történő nyugdíj-kifizetés esetén a nyugdíj átvételét igazoló, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál 30 napnál nem régebbi szelvényt vagy
 •  pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára átutalással történő nyugdíj-kifizetés esetén a nyugdíj jóváírását is igazoló, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál 30 napnál nem régebbi számlakivonatot.

További feltétele a lakóingatlan állam általi megvásárlásának, hogy a hitelező pénzügyi intézmények hozzájáruljanak az adásvételhez, és elengedjék a hiteladós fennmaradó tartozását.

A NET programhoz azok csatlakozhatnak, akiknek az esetében az összes feltétel teljesül. A vonatkozó törvény alapján a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény írásban tájékoztatja a hiteladóst/ zálogkötelezettet arról, hogy a rendelkezésére álló információk szerint (tehát a hitelszerződés és ingatlan alapján) valószínűsíthető, hogy megfelel a törvényi feltételeknek. Ugyanakkor – függetlenül a hitelező pénzügyi intézmény levelétől – a hiteladós is kezdeményezheti a programba kerülést. Ehhez a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény fiókját kell felkeresnie.

A szociális rászorultságról a hiteladósnak igazolást kell bemutatnia a hitelező bank vagy követeléskezelő fiókjában.

Az igazolásokat a települési jegyzőtől, illetve a Magyar Államkincstártól kell beszerezni. A szociális rászorultságot a települési jegyző igazolja. A Magyar Államkincstár azt igazolja, hogy a háztartásban legalább egy, családi pótlékra jogosító gyermeket nevelnek.

Az eljárás során a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. akkor veszi fel a kapcsolatot a hiteladóssal, amikor már minden jelzálogjoggal rendelkező pénzügyi intézmény

 • jóváhagyta azt, hogy a tulajdonjog a Magyar Államhoz kerüljön;

 • elfogadta a Nemzeti Eszközkezelő által fizetendő vételárat;

 • lemondott a hiteladóssal szemben fennálló minden további követeléséről.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez az ügyet a hitelező pénzügyi intézmény továbbítja.

A Magyar Állam nevében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. minden olyan ingatlant megvásárol, amelynek eladásához a hitelező pénzügyi intézmények hozzájárultak. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a hiteladóssal, időpontot egyeztet vele, hogy a lakóingatlant leltárba vegye, valamint, hogy megkössék az adásvételi-, és a bérleti szerződést. Ennek eredményeképp a hiteladós mint bérlő továbbra is az otthonában maradhat, úgy hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től határozatlan időtartamra bérli az ingatlant havi bérleti díj megfizetése ellenében.

A törvény alapján a hiteladóst a lakóingatlanra visszavásárlási jog illeti meg, amelyet az adásvételi szerződés megkötését követő hatodik hónap első napjától az adásvételi szerződés megkötését követő huszonnegyedik hónap utolsó napjáig gyakorolhat.